മലങ്കര സുറിയാനി കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ വേദവായനക്കുറിപ്പുകൾ (2020-2021)

ഓരോ ദിവസത്തെയും വേദവായനകൾ, സ്മരണീയ ദിനങ്ങൾ, വിശുദ്ധന്മാരുടെ തിരുനാളുകൾ, വാങ്ങിപ്പോയ പിതാക്കന്മാരുടെ ഓർമ്മ ഇവയെല്ലാം കൃത്യമായി അറിയാൻ…

ആദ്യ താളുകളിൽ സഭയുടെ ചരിത്രഗതികൾ കൃത്യമായി ഉൾപെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.  ഓരോ ദിവസത്തെയും വേദവായനക്കുറിപ്പുകൾ ധ്യാനപൂർവ്വം വായിച്ചൊരുങ്ങി വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സംബന്ധിക്കുക ഏറെ അനുഗ്രഹപ്രദമായിരിക്കും

English

https://malankaralibrary.com/…/6da13e79b7b1e16ec37b3fd4…

Malayalam

https://malankaralibrary.com/…/a1d42e61afb9e8a257ec454c…

വായിക്കുക നമ്മുടെ മലങ്കര ലൈബ്രറിയിൽ

#MalankaraLibrary

http://www.malankaralibrary.com

Gospel Treasures-Marian Pencil Sketch Competition

Parish Feast & 8 Days Lent

Parish Feast and Feast of Nativity will be held from 1st Sep,20 to 8th Sep, 20 through virtual mode ( google meet). There will be family dedication and intercessory prayers on all days from 7.45 pm except 1st, 6th & 8th ; on these days services will start at 7.30 am along with Holy Mass

On line Prayer Services starting from 22nd Jul, 2020

Under the initiative of Mathruvedi, Novena of St Mary/Rosary is starting from Wednesday, 22nd July through Google meet from 7.45 pm to 8.30 pm. Three families will be dedicated in one week and all other families will remember and pray for them and their special intentions for a week till next Tuesday.

 In all Fridays starting from 24th Jul, 20, 7.45 pm to 8.30 pm, there will be prayer and adoration of the Eucharist wherein five families will be dedicated. All families will specially pray for the dedicated families till next Thursday. All the families will be covered through this chain by 18th Sept,20

List of the families for Friday adoration is given below:

Hearty Welcome to Rev Fr Shoby Mathew OIC

We heartily welcome Rev Fr Shoby Mathew OIC as the new Vicar. Prayers and wishes for a blessed ministry in Surat

Hearty Welcome to Rev Sr Christeena OSS

Parishioners of Surat Malankara Catholic Church whole heartedly welcomes Rev Sr Christeena OSS to Surat

Transfer of Rev Fr Vicar and Rev Sisters.

Prayer for Corona Virus

After Holy Mass on Sunday, 15th March,20, special prayer for eradicating corona virus from the world and to heal those who were inflicted was made. Rev Fr Ani Zachariah and Rev Sisters of Holy Spirit congregation led the prayers. Special prayer released by KCBC and circulated to all Churches in the Diocese by MCA to be read on Sunday was recited. Rosary of Mercy was also chanted under the initiative of MCYM for seeking mercy from Lord for preventing the spread of the virus and to console and comfort those who are affected.

Parish Day Celebrations 2020

 Parish Day celebrated on Sunday 19th Jan, 20. HE Most Rev Bishop Dr Jacob Mar Barnabas was the main celebrant of Holy Mass.  Four children received First Holy Communion. Very Rev Fr Jose Kuruvilla, OIC, Superior General, Ver Rev Fr Philips Vazhakunnathu,Procurator, Gurgaon Diocese and Rev Fr Jacob, OIC, Procurator, Bethany Generalate, Former Vicar Rev Fr Shoby Mathew OIC, Rev. Fr. Jith John OIC etc  were present.

During the meeting held after Holy Mass, Reports of MCCL, MCYM, Mathruvedi and Pithruvedi were presented.There were cultural and entertainment programs of children, youth, mathruvedi & pithruvedi members. The celebrations ended with sumptuous lunch.

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png

Catechism Camp of Gujarat Parishes & ‘Kairos’- MCYM Bhopal Region Meet

Let the little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as these”. Matthew 19:14

October, 19 being the Extra Ordinary Mission Month declared by Holy Father call us to share the Good News of Jesus Christ with all people, to be in prayers and action and to renew our missionary commitment. Personal encounter with Jesus Christ living in His Church, biblical, catechetical, spiritual and theological formation, missionary charity etc. are the main themes of this month.

Catechism Children of Ahmedabad, Baroda, Vapi & Surat and Youth of Bhopal Region and the entire Malankarites in Gujarat are fortunate enough to observe the Mission Month in a special way. Three days of October, 25, 26 & 27 are remarkable especially for the catechism students and MCYM members of Bhopal, Jaipur, Ahmedabad, Baroda, Vapi and Surat as it revitalised, renewed and reawakened them through Catechism Camp and ‘Kairos”-   Regional Meet, Retreat and Kaloltsavam of MCYM.  On Sunday, 27th Oct, there was common Holy Mass for all parishes in Gujarat, the main celebrant was Rev Fr R Alexander Kallukalayil, MCYM Regional Director and Rev Fr Devasia Kuthirakallil, MCYM Diocesan Director, Rev Fr Binoy George OIC, Rev Fr Saiju Kurien OIC were the con-celebrants. Rev Brothers from Bethany Ashram, Pune, who led the Catechism Camp assisted the liturgy in a solemn way.

Inspired by the call of Holy Father in the mission month for missionary charity, MCYM members collected a sum of Rs 20k as a token of mission aid and was handed over to Rev Fr Devasia Kuthirakallil, MCYM Director of Diocese.

Surat Parish was proud enough to host this residential mega event wherein 150+ children and youth and parents of Bhopal Region participated. The event is conducted observing Green Protocol as per the Karma Path of both MCA & MCYM and the message –“Say No to Plastic” was conveyed not only in words but also in deeds.

On the concluding day of Sunday, Rev Fr Devasia Kuthirakallil expressed vote of thanks for making the event a grand success and prize distribution to the winners of various games and cultural programs were distributed by Rev Fr Ani Zachariah, OIC, Rev Sr Blessy OSS, official representatives/animators of Catechism, MCYM, MCA etc.

MCYM overall trophy was jointly won by Baroda and Surat. First prize for Catechism won by Surat followed by Ahmedabad.

Delicious food and snacks for all these days were organised under the initiative of Mathruvedi and Pithruvedi of Surat Parish. Copies of the Message to the Youth by Pope Francis –“ Christus Vivit” were given to MCYM members and Student’s Prayer to St. Chavara were given to Catechism students